想请假?
马上准备你的请假条!

越南语的学生请假条该怎么写

ĐƠN XIN NGH̔ PHÉP

Kính gửi: ................................

Tôi tên là: ................................

Ngày sinh: ……………............. tại: …………………………………………….

Lớp: …………………………… Khóa: …………... ………

Khoa: ……………………………………………………

Địa chỉ và số điện thoại liên lạc khi cần thiết:............................................ Nay em làm đơn này kính mong Nhà trư̗ng và các Thầy, Cô giáo cho em xin nghỉ trong th̗i gian .…..... ngày ( Kể từ ngày ……… đến hến ngày …… )

Lý do xin nghỉ phép: ...................................................................................

Em xin hứa sẽ tr̙ lại học tập đúng quy định.

Em xin chân thành cảm ơn!

Phòng Công tác HSSV Hà Nội, ngày ……tháng …… năm 2…

(ký cho phép nghỉ……..ngày) Ngư̗i viết đơn

越南语的学生请假条该怎么写

关于越南语的学生请假条该怎么写的延伸阅读-- 大学生党课培训请假条

大学生党课培训请假条

姓名

班级

学号

请假时间

请假事由

(病假需附证明)

辅导员意见:

签名: 年 月 日

相关阅读